swing:action_events

Action Events & Action Listeners

Στην παράγραφο Buttons & Action Listeners (Εισαγωγικά) αναφερθήκαμε στη σχέση μεταξύ JButton και ActionEvent. Στην πραγματικότητα, αντικείμενα τύπου ActionEvent παράγονται από οποιαδήποτε αντικείμενο της κλάσης τύπου AbstractButton (ή απόγονο αυτής), όταν τα αντικείμενα αυτά πατιούνται με το ποντίκι (γίνονται click). Τα αντικείμενα που παράγουν ActionEvents είναι τα εξής:

Αν θέλετε να πιάσετε κάποιο click αντικείμενα που ανήκουν σε έναν από τους παραπάνω τύπους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν ActionListener τον οποίο θα συνδυάσετε με τα αντικείμενα αυτά μέσω της μεθόδου addActionListener(ActionListner listener). Τι μπορείτε να κάνετε όμως αν θέλετε να επιλέξετε ένα αντικείμενο με διπλό click ή να διαφοροποιήσετε την συμπεριφορά της εφαρμογής μεταξύ απλού και διπλού click;

Θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι η κλάση ActionEvent δεν έχει την δυνατότητα να διαχωρίσει ένα απλό από ένα διπλό click. Ένα διπλό click ισοδυναμεί με δύο ActionEvents. Αν θέλετε να διαχωρίσετε την συμπεριφορά της εφαρμογής σας μεταξύ απλού και διπλού click, τότε ο συγκεκριμένος τύπος Listener δεν είναι κατάλληλος και θα πρέπει να επιλέξετε ένα MouseListener.

swing/action_events.txt · Last modified: 2016/02/26 11:15 (external edit)