Χειμερινό Εξάμηνο

Το μάθημα αυτό αποτελεί συνδετικό κρίκο των μαθηματικών του Λυκείου και αυτών που θα μάθετε και θα χρησιμοποιήσετε στο Πολυτεχνείο ως Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών. Ανήκει στον Τομέα Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης Υπολογιστών και διδάσκεται σε όλα τα Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία της Ελλαδας και του Εξωτερικού. Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει, πέρα από κανόνες και θεωρήματα, μαθηματικό τρόπο σκέψης, ώστε να αναπτυχθεί συνδυαστική ικανότητα και δυνατότητα επίλυσης προβλήματων.

Υπεύθυνη Μαθήματος

Γιώτα Τσομπανοπούλου
Γραφείο: 416, Τηλ: 24210 74976
email: yota@e-ce.uth.gr