Τεχνολογιές WWW
Εφαρμοσμένη Πληροφορική

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις τεχνολογίες και διαδικασίες ανάπτυξης εφαρμογών στον παγκόσμιο ιστό (Web). Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν την ανάλυση βασικών έννοιών (π.χ. Internet, WWW, Web 2.0), το πρωτόκολλο ΗΤΤΡ, την αρχιτεκτονική πελάτη/εξυπηρετητή (client-server) στον παγκόσμιο ιστό, την αρχιτεκτονική εφαρμογών για το Web, αρχές σχεδιασμού εύχρηστων διεπαφών στον παγκόσμιο ιστό (web-style design), γλώσσες συγγραφής και στοιχειοθεσίας περιεχομένου (HTML5, CSS), γλώσσες προγραμματισμού για τον πελάτη (JavaScript), δυναμική εκτέλεση στον εξυπηρετητή (CGI scripts, PHP), ασύγχρονη JavaScript (AJAX), ασφάλεια, αναζήτηση πληροφορίας, πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, τεχνολογίες πυλών Web (portals).

Οι διαλέξεις περιλαμβάνουν την παρουσίαση της σχετικής θεωρίας καθώς και την διεξαγωγή φροντιστηριακών και εργαστηριακών ασκήσεων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν τις θεμελιώδεις γνώσεις για να αναπτύσσουν εφαρμογές ιστού συνδυάζοντας αποτελεσματικά τις διαθέσιμες τεχνολογίες και εργαλεία. Συγκεκριμένα:

  • θα είναι σε θέση να κατανοούν την αρχιτεκτονική του Παγκόσμιου Ιστού και την λειτουργία του πρωτοκόλλου HTTP/HTTPS.
  • θα διαθέτουν βασικές γνώσεις διαχείρισης ενός εξυπηρετητή Web.
  • θα μπορούν να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας αποδοτικά γλώσσες συγγραφής και στοιχειοθεσίας περιεχομένου.
  • θα έχουν την δυνατότητα να αναπτύσσουν διαδραστικές εφαρμογές για τον Παγκόσμιο Ιστό.
  • θα είναι σε θέση να χειρίζονται δυναμικό περιεχόμενο και φόρμες.
  • θα γνωρίζουν καλές πρακτικές ανάπτυξης εφαρμογών και πρακτικές ασφάλειας για τον Παγκόσμιο Ιστό.

Εργασίες - Αξιολόγηση

Σε κάθε διάλεξη οι φοιτητές καλούνται να συμπληρώσουν σύντομα quiz (5-10min). Κατά την διάρκεια του εξαμήνου θα κληθούν να πραγματοποιήσουν τέσσερεις εργασίες κλιμακούμενης δυσκολίας, καθώς και να δώσουν τελική εξέταση. Η βαθμολογία του μαθήματος διαμορφώνεται ως εξής:

  • Quiz 10%
  • Εργασίες 50%
  • Τελική Εξέταση 40%

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Αθανάσιος Φεύγας
email: fevgas@e-ce.uth.gr
www: http://e-ce.uth.gr/~fevgas
Γραφείο: Β1/1, Κτίριο Δελληγιώργη, Γκλαβάνη 37, Βόλος
Ώρες Γραφείου: Παρασκευή 13:00 - 16:00

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


FUNDAMENTALS OF WEB DEVELOPMENT

JHTML and CSS: Design and Build Websites

JavaScript and JQuery: Interactive Front-End Web Development

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ WEB

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΥΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι διαφάνειες των διαλέξεων, οι εκφωνήσεις των εργασιών και το υπόλοιπο υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας eclass.

ΑΙΘΟΥΣΑ - ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εργαστήριο Α1, Κτίριο Δεληγιώργη, Γκλαβάνη 37, Βόλος
Κυριακή 09:00 - 13:00